1000Base-LX-SFP-Hi

1000Base-LX-SFP-Hi

10072.FEF.2CD.B193
/
Transceiver (SFP)
/ /